Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BiosUrna

Artikel 1 Begrippen

 1. BiosUrna: de verkoper en tevens groothandel, gevestigd te Parnaskruid 129, 3824 PG Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57203857.
 2. Wederverkoper: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf en na toestemming van BiosUrna de producten van Bios Urn™ mag gaan verkopen als wederverkoper, een overeenkomst aangaat met BiosUrna of een bestelling plaatst bij BiosUrna.
 3. Koper: een natuurlijk persoon die een product en/of dienst aanschaft dat via de webshop wordt aangeboden.
 4. Producten: de Bios Urn™ , The Living Urn®, De BioGroeiUrn©, de BeyondLife® Urn, De urnen van GreenCoffins en de zaailingen zoals vermeld op de website en in de webshop
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen een wederverkoper en BiosUrna. Bij het doen van een bestelling is er ook sprake van een overeenkomst.
 6. Bestelling: iedere bestelling die een wederverkoper bij BiosUrna plaatst.
 7. Webshop: de webshop van BiosUrna op de website www.levennahetleven.nl waar u uw bestellingen kunt plaatsen.
 8. Algemene Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
 9. Website: de website van BiosUrna toegankelijk via www.www.levennahetleven.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verkopen en bestellingen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor BiosUrna voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 2. De toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van een wederverkoper worden door BiosUrna uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het door een wederverkoper of koper zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestellingsbevestiging of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien BiosUrna niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat BiosUrna het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 8. BiosUrna is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 9. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of van derden, zoals Bios Urn™, kunnen te allen tijde door BiosUrna doorgevoerd worden.
 10. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door BiosUrna.

Artikel 3 Overeenkomst en bestelling

 1. Via de webshop van BiosUrna dient de koper of wederverkoper zijn producten te bestellen. Alle gegevens die BiosUrna nodig heeft om een bestelling te verifiëren en te verwerken, dient de wederverkoper volledig en naar waarheid in te vullen. Indien het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft BiosUrna het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 2. Om als wederverkoper  BiosUrna te kunnen bestellen moet u als bedrijf actief zijn en aangesloten en goedgekeurd zijn als wederverkoper. Zonder goedkeuring van BiosUrna als wederverkoper kunt u geen bestellingen plaatsen.
 3. Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. BiosUrna heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestelling en/of een aanmelding als wederverkoper of koper te weigeren en/of te annuleren.
 4. Bij een bestelling dient een wederverkoper alle verplichte bedrijfsgegevens aan BiosUrna te verstrekken. Indien er geen vestigingsadres of afleveradres wordt opgegeven dan is BiosUrna gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat u de verplichte gegevens opgeeft. De verplichte opgave van een factuur- en leveringsadres geldt ook voor kopers.
 5. Wederverkopers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen zelf tijdig aan BiosUrna doorgegeven te zijn.
 6. Wederverkopers zijn verplicht een adreswijziging door te geven. Zolang BiosUrna geen wijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant gevestigd is op het laatst bij BiosUrna bekend adres. U blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 7. Een schriftelijke of mondelinge bestelling van verplicht u tot afname en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen althans geldende prijzen.
 8. Bestellingen die niet voldoen aan de door BiosUrna gestelde voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Prijzen en verkoopprijzen

 1. Wederverkoper betaalt de prijs die op het moment van bestellen vermeld staat in het daarvoor bestemde partnerdeel van de webshop. Alle daar genoemde prijzen zijn inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten.
 2. Opgegeven verzendkosten zijn altijd indicatief. Hieraan kan de wederverkoper geen rechten ontlenen. De definitieve en daadwerkelijke transportkosten kan BiosUrna pas geven zodra de bestelling aangeboden is bij het verzendbedrijf.
 3. Eventuele verschillen tussen de indicatieve verzendkosten en de daadwerkelijke definitieve verzenkosten komen voor rekening van de wederverkoper en worden op basis van nacalculatie bij in rekening gebracht.
 4. Indien de indicatieve verzendkosten 10 % afwijkt van de definitieve verzendkosten gaat BiosUrna niet over tot verzending van de bestelling zolang de wederverkoper dit verschil in verzendkosten niet vooraf volledig betaald heeft.
 5. De wederverkoper wordt geadviseerd om de producten volgens de door BiosUrna genoemde verkoopprijzen bij verkopen aan consumenten. De actuele verkoopprijzen voor consumenten voor de Producten en Diensten.
 6. De wederverkoper is verplicht om eventuele wijzigingen van de in- en/of geadviseerde verkoopprijs direct door te voeren.
 7. BiosUrna is gerechtigd om de verkoopprijs van producten te allen tijde aan te passen. Koper of wederverkoper betaalt de prijs die op het moment van het bestellen in de webshop vermeld staat.

Artikel 5 Verplichtingen wederverkoper

 1. U bent in principe vrij om de producten te verkopen, toch dient een wederverkoper zich bij de verkoop te houden aan de volgende voorwaarden:
 • Wederverkoper dient zich te houden aan de door BiosUrna opgegeven verkoopprijzen. Dit houdt in dat producten niet onder of boven deze verkoopprijzen mogen worden aangeboden. Indien een wederverkoper zich niet houdt aan deze richtprijzen heeft BiosUrna het recht om volgende bestellingen niet meer te verwerken en te leveren;
 • Bestelde producten mogen niet worden doorverkocht aan andere afnemers die handelen in de uitoefening van beroep en bedrijf. Dergelijke wederverkopers dienen op naam van hun eigen bedrijf een bestelling te plaatsen bij BiosUrna respectievelijk zich aan te melden als wederverkoper bij BiosUrna;
 • Bij beëindiging van het bedrijf, faillissement, surseance van betaling enz. dient de wederverkoper BiosUrna als eerste de mogelijkheid te bieden om de geleverde en nog voorradige producten van de wederverkoper terug te kopen. Indien de wederverkoper stopt binnen 6 maanden na besteldatum, dan ontvangt hij de volledige inkoopprijs terug. Indien de beëindigingdatum meer dan 6 maanden na besteldatum bedraagt, dan ontvangt de wederverkoper 50% van de inkoopprijs terug.
 • De wederverkoper zal de goede naam van BiosUrna, UrnaBios en/of Producten en ?Diensten nimmer schade toe brengen.
 • Bestellen van Producten is alleen mogelijk wanneer de wederverkoper beschikt over een username en password. BiosUrna doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het inloggedeelte optimaal beschikbaar en bereikbaar is. Zij kan echter niet garanderen dat dit lukt. De wederverkoper kan BiosUrna nooit aansprakelijk stellen voor het niet functioneren, niet beschikbaar of niet bereikbaar zijn van de webshop. Bestellingen kunnen bij het onverhoopt niet functioneren van de webshop via email worden doorgegeven via het email adres bestellen@www.levennahetleven.nl danwel telefonisch op 06 55182365.

Artikel 6 Gebruik van de Webshop

 1. BiosUrna geeft geen garanties voor de onbelemmerde beschikbaarheid en werking van het inloggedeelte en de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het inloggedeelte.
 2. BiosUrna spant zich wel in de toegang en het gebruik optimaal te beveiligen. Hiertoe worden alle beschikbare (beveiligings-)updates van de toeleverancier van de gebruikte webshopsoftware onverwijld na uitkomen geïmplementeerd.
 3. BiosUrna heeft het recht om de webshop of onderdelen daarvan altijd en onaangekondigd te verbeteren, wijzigen, tijdelijk of permanent buiten werking stellen en de toegang ertoe beperken of verbieden. BiosUrna kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierdoor ontstaat.
 4. De username en password zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Een wederverkoper mag deze gegevens niet zonder toestemming aan derden geven. De wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik van zijn account. Indien hij vermoedt dat een derde zonder toestemming toegang heeft tot het inloggedeelte dan dient dit zo snel mogelijk door te worden gegeven.
 5. Iedere actie die via het account van een wederverkoper gebeurd valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid en risico.
 6. Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten die de systemen, webshop en/of inloggedeelte hinderen of schade toe brengen.
 7. BiosUrna heeft altijd de mogelijkheid om de toegang tot het inloggedeelte te ontzeggen en/of te beperken.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling van een bestelling geschiedt bij bestelling via IDeal en/of op rekening. Na bestelling ontvangt de Koper of Wederverkoper een bevestiging van de bestelling. Facturen worden uitsluitend per e-mail verstuurd.
 2. Indien een bestelling betaald wordt via IDeal dan wordt de bestelling niet verzonden zolang de wederverkoper het volledige bedrag vooruitbetaald heeft.
 3. Bij bestelling op rekening dient Koper en/of Wederverkoper zich te houden aan de daarop vermelde betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Op de betaling via derden kunnen voorwaarden van toepassing zijn. Wederverkoper dient zichzelf op de hoogte te stellen over de inhoud van deze voorwaarden.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 Verzending & Levering

 1. Bestellingen worden verzonden via PostNL of DHL.
 2. Levering geschiedt binnen 3 tot 5 werkdagen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft geen recht op schadevergoeding of het recht om een bestelling te annuleren.
 3. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is BiosUrna niet aansprakelijk.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat bij BiosUrna kenbaar is gemaakt. Koper en/of Wederverkoper is zelf verantwoordelijk of aansprakelijk indien hij een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient Koper of Wederverkoper zelf tijdig door te geven. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is. 

Artikel 8 Wijziging, ontbinding, opschorting van de overeenkomst/bestelling

 1. Indien de Koper of Wederverkoper een geplaatste bestelling binnen het gestelde retourtermijn geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, in rekening worden gebracht bij de wederverkoper.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen kan BiosUrna een verzoek tot wijziging of aanvulling van de bestelling weigeren. BiosUrna heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst of bestelling.
 3. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is BiosUrna bevoegd de levering op te schoren totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.

Artikel 9 Ontbinding, opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. BiosUrna is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Koper of Wederverkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 • BiosUrna na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de Koper of Wederverkoper zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen:
 • Één van de partijen komt te overlijden;
 • Één van de partijen haar onderneming staakt.
 1. Indien BiosUrna overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
 2. Schort BiosUrna de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een wederverkoper niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft BiosUrna het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.

Artikel 10 Retourneren

 1. Er kunnen alleen producten geretourneerd worden indien deze bij levering defect en/of beschadigd zijn.
 2. Alleen producten die bij BiosUrna zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.
 3. Voordat u producten terugzendt, dient u hierover binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product per e-mail contact op te nemen met BiosUrna. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar bestellen@www.levennahetleven.nl vir de Bios Urn™.

Koper of Wederverkoper stuurt geen producten retour zolang hij geen bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van BiosUrna worden niet geaccepteerd.

 1. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de producten binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Producten die niet binnen deze termijn retour zijn gezonden worden niet meer door BiosUrna teruggenomen. U dient te bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 2. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor onze rekening.
 3. Ingeval van het retourneren van producten, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die producten, inclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.

Artikel 11 Garantie

 1. Alle door BiosUrna geleverde producten voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De door BiosUrna geleverde producten zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het product, mits het product droog bewaard is.
 2. Wederverkoper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Wanneer blijkt dat een door BiosUrna geleverd product verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient de wederverkoper (voordat hij het product teruggestuurd) deze gebreken binnen 3 dagen schriftelijk te melden. Daarbij dient de wederverkoper een foto van het betreffende product ter mee te sturen. BiosUrna zal dan binnen 3 werkdagen contact opnemen en zorg dragen voor een oplossing.
 3. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het product te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren”. retourneren en het eigendom hiervan aan BiosUrna over te dragen.
 4. Indien retourzending niet onmogelijk is, dan dient dit wederverkoper BiosUrna hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 5. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door BiosUrna, wordt het product naar keuze van BiosUrna ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 6. Wanneer het product vervangen wordt dan is de Koper of Wederverkoper verplicht het te vervangen product aan BiosUrna te retourneren.
 7. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor rekening van de Koper of de Wederverkoper.
 8. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer de wederverkoper of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het product gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 9. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van BiosUrna beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde product.
 10. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is BiosUrna niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van de wederverkoper en/of de consument.
 11. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BiosUrna, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voor zover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten). 

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij BiosUrna, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. U mag alle zaken waarop het intellectueel eigendomsrecht bij BiosUrna berust niet zonder onze toestemming openbaar maken, exploiteren of verveelvoudigen.
 3. De merk- en productrechten die op Producten gevestigd zijn . blijven onvervreemd eigendom van de rechthebbenden daartoe.
 4. Het is de wederverkoper niet toegestaan om de naam of de indruk te wekken aan derden dat hij eigenaar is van BiosUrna en/of Producten. Wederverkoper heeft slechts een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie om de namen en de daarbij behorende woord – en beeldmerken en onderscheidingstekens te gebruiken op de overeengekomen wijze.
 5. BiosUrna spant zich in alle afbeeldingen die op de website getoond worden, rechtmatig daar te vertonen. BiosUrna is gevrijwaard van (financiële) gevolgen voor wederverkopers van eventueel intellectuele eigendomsclaims van derden van gebruikte afbeeldingen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het geleverde blijft eigendom van BiosUrna totdat de Koper of Wederverkoper alle verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door BiosUrna geleverde, dat op grond van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag de wederverkoper niet verkopen.
 3. Koper of Wederverkoper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BiosUrna veilig te stellen. Indien een derde beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan bent u verplicht om BiosUrna daarvan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval BiosUrna haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper of Wederverkoper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BiosUrna om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BiosUrna zich bevinden en deze terug te nemen. 

Artikel 14 Klachten

 1. Eventuele klachten over de producten of service dienen schriftelijk (per post of via e-mail) kenbaar worden gemaakt.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoordt. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt de wederverkoper hierover door BiosUrna geïnformeerd.
 3. Koper en/of Wederverkoper moet BiosUrna altijd de mogelijkheid geven om een klacht te onderzoeken.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft BiosUrna de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het geheel of gedeeltelijk nieuw leveren van het product.
 5. Een klacht van een consumentklant van wederverkoper dient de wederverkoper adequaat af te handelen, eventueel in samenspraak met BiosUrna. Deze consument dient zich in eerste instantie met een klacht over een product te wenden tot de wederverkoper.
 6. Consumenten kunnen via de website van BiosUrna een klacht over een wederverkoper indienen. Bij eventuele klachten over een Wederverkoper is BiosUrna gerechtigd om de overeenkomst met een wederverkoper te beëindigen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van BiosUrna is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. BiosUrna is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat BiosUrna is uitgegaan van, door of namens de wederverkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. BiosUrna is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, hierbij speciaal refererend naar transportbedrijven en leveranciers.
 4. BiosUrna is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BiosUrna aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BiosUrna kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. BiosUrna is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 2. Voor zover BiosUrna aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het orderbedrag.
 3. Elke aansprakelijkheid van BiosUrna vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 4. BiosUrna is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van BiosUrna.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BiosUrna, haar leveranciers, postdiensten en overige derden daaronder begrepen.
 3. BiosUrna heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat BiosUrna haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. BiosUrna heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de klant als BiosUrna gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. BiosUrna is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen en geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen BiosUrna en een wederverkoper dienen onderling beslecht te worden, voordat het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen BiosUrna en u waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BiosUrna, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. De uitspraak van een onafhankelijk arbitrage is voor partijen bindend.

Privacy Policy en Cookies Statement 

BiosUrna BiosUrna, gevestigd aan Parnaskruid 107, 3824 PG Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BiosUrna, Parnaskruid 129,3824 PG Amersfoort, tel +31655182365

Jaap Schuddeboom is de Functionaris Gegevensbescherming van BiosUrna Hij is te bereiken via jaap@www.levennahetleven.nl en op +31655182365.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BiosUrna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Deze gegevens verwerken wij in het CRM-systeem en in de ‘back-end’ van de webshop.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jaap@www.levennahetleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BiosUrna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– BiosUrna verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BiosUrna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BiosUrna) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BiosUrna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor gegevens:
Persoons- en bedrijfsgegevens, personalia worden bewaard totdat de klantrelatie is beëindigd, aangevuld met de wettelijke bewaartermijn voor administratie van BiosUrna zoals opgelegd door de Belastingdienst, momenteel 5 jaar. Daarna worden deze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
BiosUrna verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BiosUrna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BiosUrna gebruikt op de website www.levennahetleven.nl functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BiosUrna gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al onderaan de hoofdpagina geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BiosUrna en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jaap@www.levennahetleven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BiosUrna wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BiosUrna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jaap@www.levennahetleven.nl.

BiosUrna heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.